ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

23.10.2020
Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego 

Na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),

2.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 ze zmianami)

3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1386)

4.      Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

1.      Od dnia 26 października 2020 roku do odwołania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli wprowadza się nauczanie hybrydowe.

2.      Oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3 pracują w trybie stacjonarnym.

3.      W klasach 4 – 8 prowadzone jest kształcenie na odległość.

 

§ 2.

1.      Zasady organizacji nauczania hybrydowego określa załącznik nr 1.

2.      Zasady prowadzenia dokumentacji w okresie nauczania zdalnego określa załącznik nr 2.

3.      Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość określa załącznik nr 3.

4.      Obowiązki wychowawców w czasie zdalnego trybu nauczania określa załącznik nr 4.

5.      Sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie nauki zdalnej określa załącznik nr 5.

 

§ 3.

Pracownicy administracji i obsługi w trakcie hybrydowego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 

§ 4.

Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi z dniem 26 października 2020 roku.

 

Justyna Respondowska

Wicedyrektor

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 26/2020 z dnia 23.10.2020 r.

 

Zasady organizacji nauczania hybrydowego

1.     Od momentu wejścia w życie zarządzenia dyrektora szkoły o przejściu na nauczanie hybrydowe do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich     w Lesznowoli prowadzi kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość.

2.   W zarządzeniu, o którym mowa, Dyrektor wskazuje klasy objęte nauczaniem zdalnym oraz przewidywany czas jego trwania. Pozostałe klasy są nauczane stacjonarnie.

3.     Praca szkoły odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Dotyczy to wszystkich lekcji i zajęć prowadzonych w szkole.

4.     Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji obowiązującym w szkole.

5.     Lekcja zdalna powinna trwać 30 min.

6.     Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje wyłącznie platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Office– 365       i e-dziennik.

7.     Wykorzystanie platformy internetowej Office– 365 dedykowane jest uczniom klas I-VIII i będzie to główny kanał komunikacyjny między nauczycielami i uczniami.

8.     Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do podjęcia pracy w trybie hybrydowym.

9.     W czasie nauczania hybrydowego nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji ze szkoły, w salach wyznaczonych obowiązującym planem lekcji, w oparciu o sprzęt komputerowy znajdujący się w sali. W zależności od liczby klas nauczanych zdalnie, zasada ta może ulegać modyfikacji.

10.  Dopuszcza się możliwość prowadzenia lekcji z domu nauczyciela, jeżeli obecność nauczyciela w szkole nie jest konieczna i  jego możliwości sprzętowe i łącze            z Internetem zapewniają właściwą realizację nauczania. Na taką formę pracy nauczyciel powinien otrzymać zgodę dyrektora. 

11.  Kształcenie na odległość będzie polegało na prowadzeniu lekcji online ze wszystkich przedmiotów lub przesyłaniu materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu, z zapewnieniem wsparcia przez nauczycieli poprzez  wskazanie miejsc, gdzie uczeń może zapoznać się z danym zagadnieniem np. strony w podręczniku, stron internetowych, zadań do wykonania, linków do testów sprawdzających, itp.).

12.  Nauczyciele przygotowują materiały edukacyjne w oparciu o realizowany dotychczas program, dostosowując je do kształcenia na odległość.

13.  Na przedmiotach takich jak: muzyka, plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, wychowanie fizyczne i wdż – zadania i ćwiczenia powinny być przekazane przez nauczyciela z właściwą instrukcją do samodzielnego ich wykonania, technikami i materiałami ogólnodostępnymi dla ucznia.

14.  W czasie przewidzianym planem lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów i rodziców danej klasy, służy radą, wsparciem i pomocą, również wtedy, gdy uczniowie otrzymali zadania do samodzielnego wykonania.

15.  Zasady bezpieczeństwa w czasie lekcji online

·       W czasie lekcji online obowiązuje ochrona danych osobowych, w tym wizerunku prowadzących zajęcia i ich uczestników.

·       W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione tj. nauczyciel i uczniowie z danej klasy lub grupy, dla których zajęcia są przeznaczone.

·       Przebiegu zajęć nie wolno w żadnej formie utrwalać i wykorzystywać/przetwarzać bez wyraźnej zgody lub polecenia prowadzącego  je nauczyciela.

·       Na zajęciach wolno wykorzystywać wyłącznie wiarygodne źródła internetowe.

·       Podczas lekcji zdalnych wskazane byłoby używanie słuchawek.

·       Uczniowie powinni stosować  do zasad określonych przez danego nauczyciela (np. praca przy wyłączonych mikrofonach lub włączonych kamerach)

16.  Nauczyciele w czasie trwania nauczania hybrydowego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami uczniów nauczanych zdalnie.

17.  Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 • e-dziennika,
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • innych komunikatorów.
   

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 26/2020 z dnia 23.10.2020 r.

 

Zasady prowadzenia dokumentacji nauczania

 

1.     Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji na przyjętych w szkole zasadach obowiązujących w czasie nauki stacjonarnej.

2.     Każdy nauczyciel na bieżąco obserwuje i monitoruje aktywność ucznia i jego udział w zajęciach.

3.     Na lekcjach prowadzonych on-line nauczyciel  sprawdza obecność uczniów i wpisuje do e-dziennika (onl).

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 26/2020 z dnia 23.10.2020 r.

 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

1.   W czasie nauki zdalnej ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z WSO szkoły.

2.   Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego monitorowania i oceniania postępów edukacyjnych uczniów.

3.   Bieżące oceny uzyskiwane przez uczniów  wpisywane są  do dziennika elektronicznego.

4.   Nauczyciele mogą również udzielać uczniom informacji zwrotnych poprzez aplikacje pakietu Office 365.

5.   Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

6.   W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania w czasie lekcji on-line lub wykonane samodzielnie, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i inne.

7.   Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.

8.   Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

9.   Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

10.    Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

11.    Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

12.    Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

13.    Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 26/2020 z dnia 23.10.2020 r.

 

Obowiązki wychowawców w czasie zdalnego trybu nauczania

 

 

1.  Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.

2.  Wychowawca ma obowiązek:

a)    niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania

b)    ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,

c)     monitorowania procesu rozwiązania problemu o czym informuje dyrektora szkoły,

d)    wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne) ze swoimi wychowankami,

e)    reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

f)      wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 26/2020 z dnia 23.10.2020 r.

 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

1)     W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2)     Specjaliści analizują dotychczasowe programy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowują je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

3)     Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia       i dostosowania wynikające z dokumentacji w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4)     Specjaliści/ nauczyciele sporządzają informację  na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazują drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.

5)     Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

6)     Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

7)     Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia zdalne  z wykorzystaniem  platformy Office 365 przy wykorzystaniu aplikacji Teams lub innych komunikatorów.

8)     Zajęcia/konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny.

9)     Wszyscy specjaliści dokumentują swoja prace w dziennikach elektronicznych.

10)  Jeżeli dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach, wymagana jest informacja potwierdzająca od rodzica przesłana przez dziennik.

 

Obowiązki pedagoga/psychologa

 

Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonymi godzinami pracy.
Godziny pracy pedagoga/psychologa są dostępne w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły.
Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:
1)     ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru dla uczniów               i rodziców,

2)     łączenia się zdalnie z klasą według potrzeb wskazanych przez nauczyciela

3)     organizowania konsultacji online,

4)     świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

a)     otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,

b)     inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

c)     minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

d)     otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

e)     udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

f)      wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

Obowiązki terapeuty pedagogicznego/logopedy/ SI

 

1.     w klasach IV - VIII prowadzi zajęcia  on-line, opracowuje i przesyła uczniom materiały do pracy samodzielnej,

2.     ustala formy komunikacji z rodzicem,

3.     w czasie przewidzianym planem swoich zajęć, pozostaje do dyspozycji uczniów,  z którymi prowadzi zajęcia.

 

Obowiązki nauczyciela współorganizującego:

 1. ściśle współpracuje  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 2. bierze udział w lekcjach on-line,
 3. dostosowuje materiały  edukacyjne,
 4. utrzymuje bieżący kontakt z uczniem i jego rodzicami,
 5. wspiera i motywuje do pracy.
   

Obowiązki nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne:

w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ustala sposób realizacji zajęć, dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych   ucznia.
 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl