ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

21.05.2020
Komunikat nr 11

Komunikat nr 11

Lesznowola, 21.05.2020 r.

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3

W związku ze wznowieniem działań szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w klasach 1- 3  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli informujemy, że:

●       w szkole będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze                
 w godz. 8.00-16.00;

●       transport autobusem szkolnym będzie organizowany;

●       stołówka szkolna będzie funkcjonowała. Zgłoszenie dziecka na zajęcia nie jest jednoznaczne z zapisaniem na obiady /zapisy u intendenta/;

●       wszystkie dzieci  zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów będą przebywały
w budynku przy ul. Szkolnej 6 (wejście od strony dziedzińca);

●       przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do szkoły po 24 maja 2020 r. rodzice/prawni opiekunowie  zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły, które otrzymają Państwo drogą mailową;

●       rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia i deklaracji rodzica. Wszystkie podpisane dokumenty należy przekazać pracownikowi przed pozostawieniem dziecka w szkole;

●       w przypadku kiedy dziecko będzie dojeżdżało autobusem szkolnym, stosowne oświadczenie i deklarację należy przekazać w kopercie przez dziecko;

●       w przypadku rezygnacji z zajęć opiekuńczo- wychowawczych rodzic jest zobowiązany do przekazania tej informacji droga mailową;

●       zgłaszanie kolejnych dzieci, które będą korzystać z zajęć opiekuńczych, z przyczyn organizacyjnych odbywać się będzie w cyklach tygodniowych: zgłoszenie na kolejny tydzień należy przesyłać na adres mailowy sekretariat@zsplesznowola.pl  najpóźniej do środy do godz. 12.00 (nie będzie możliwości dopisania dziecka w trakcie tygodnia)

●       dzieci  zapisane wcześniej nie wymagają ponownego zgłaszania. W przypadku ich nieobecności ten fakt zgłaszamy intendentce według dotychczasowych zasad w celu odwołania posiłków.

 

 

WAŻNE!!!

Przyprowadzanie/odbieranie dziecka :

●       Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do obszaru wyznaczonego
z zachowaniem zasady - 1 rodzic  z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

●       Rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły po raz pierwszy  jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka z zajęć w okresie epidemii, a także akceptacji  warunków korzystania z zajęć opiekuńczych pracownikowi szkoły.

●       Pracownik dyżurujący przy wejściu odbiera dziecko od rodzica/opiekuna prawnego, dokonuje pomiaru temperatury wchodzącym: dziecku i rodzicowi, jej odczyt zapisuje na liście wejść (załącznik 7).

●       Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

●       Uczeń powinien być zaopatrzony w butelkę wody pitnej oraz suchy prowiant.

●       Rodzic i dziecko bezwzględnie, przy każdym wejściu/wyjściu z placówki, odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej  
w widocznych miejscach w placówce).

●       Odbieranie dzieci powinno się odbywać z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności (maseczka, rękawiczki) w następujący sposób:

-        rodzic nie wchodzi do placówki, sygnalizuje swoją obecność dzwoniąc  i oczekuje na dziecko na zewnątrz,

-        pomoc nauczyciela, woźna lub nauczyciel odprowadza ubrane dziecko rodzicowi.

 

                                                                                                                  Dyrektor Zespołu

                                                                                                                   Bogumił Pałczak

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl