ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych praw).

 1. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne (zwane dalej podręcznikami) zgromadzone w bibliotece są własnością szkoły.
 2. Dyrektor szkoły określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników mając na uwadze zapewnienie co najmniej trzyletniego okresu ich używania.
 3. Szkoła nieodpłatnie:
  • wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową,
  • zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną,
  • i bezzwrotnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe.
 4. Podręcznik jest wypożyczany na okres jednego roku.
 5. Warunkiem wypożyczenia kolejnej części podręcznika jest zwrot części poprzedniej.
 6. Zwrot ostatniej części podręcznika (wyłączając materiały ćwiczeniowe)następuje w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, w którym został wypożyczony.
 7. W przypadku uszkodzenia/ zniszczenia/niezwrócenia podręcznika rodzic jest zobowiązany do zwrotu kosztów.
 8. W przypadku zniszczenia podręcznika, zanim zostanie zakupiony nowy, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 9. Uczeń, który odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego jest zobowiązany do zwrotu do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.
 10. Uczeń jest zobowiązany do dbałości o podręcznik (obłożenie i niepisanie wewnątrz).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV SP I GIMNAZJUM ZSP W LESZNOWOLI

 1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.
 2. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku. Uczniowie potwierdzają odbiór podręczników.
 3. Podręczniki będą używane przez trzy lata.
 4. Wypożyczony podręcznik uczniowie zabezpieczają przed zniszczeniem (należy go obłożyć!)
 5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 6. Zwrot podręczników (wyłączając materiały ćwiczeniowe) następuje w przedostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, w którym został wypożyczony.
 7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców/ opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
 9. W przypadku zniszczenia podręcznika, zanim zostanie zakupiony nowy, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 10. Uczeń, który odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego jest zobowiązany do zwrotu do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2015r. poz.452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

 

 

Aneks do korzystania z podręczników.

Pod nadzorem bibliotekarza oraz wychowawcy w przedostatnim tygodniu czerwca następuje zwrot i wypożyczanie książek oddziałom programowo niższym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl