ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Stołówka - regulamin

REGULAMIN ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLONYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

 

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPISYWANIE

 

Warunkiem zapisu na obiady jest wypełnienie karty zgłoszeniowej !!!!! Dokument dostępny jest na stronie szkoły oraz w sekretariacie u Intendenta.

Zapisy w roku szkolnym 2019/2020 będą przyjmowane dnia 02.09.2019 :

- Klasy I - III u wychowawców

- Klasy IV – VIII u Intendenta

 

W pozostałe dni w roku szkolnym tylko u Intendenta od godz.7.30 do godziny 12.00.

 

Od roku szkolnego 2015/2016 przy zapisie dziecka na obiady rodzice otrzymali indywidualne konto bankowe na wpłaty miesięcznych abonamentów, które obowiązują także w roku szkolnym 2019/2020. Rodzice nowych uczniów otrzymują numery kont na adres e –maila, który podadzą przy zapisie.

 

Osoby które zalegają z płatnościami za zeszły rok szkolny nie mogą zapisać dziecka na obiady w bieżącym roku szkolnym.

 

 

 

WPŁATY

 

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień , kiedy płatność będzie wymagana na początku i na końcu miesiąca.  Abonamenty na miesiąc styczeń należy wpłacać na początku stycznia.

 

Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu.

 

W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane (karta staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku) oraz rodzic otrzymuje upomnienie. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas.

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę , miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 

Zakup obiadu na wybrane dni w miesiącu ma charakter zakupu jednorazowego. Obiady jednorazowe można wykupić w kwocie 7 zł codziennie od godz. 8.30 do godz. 12.30 w kasie pokoju N6.

 

Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości intendent.

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta. Informację o abonamentach są umieszczane w gablocie przy stołówce, na tablicy informacyjnej przy pokoju N6 oraz na stronie internetowej szkoły www.zsplesznowola.pl w zakładce  „ stołówka „.

Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość, egzekwuje od osoby zalegającej wpłatę.

 

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

 

W przypadku nieobecności , korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w dniu absencji do godziny 8.30 pod numerem telefonu: 22 757 93 99 wew.109 ,  e-mailem (intendent@zsplesznowola.pl) lub osobiście w pokoju kierownika stołówki i intendenta ( N6 ).

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje wychowawca). Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę (na 7 dni wcześniej).

W przypadku planowanej nieobecności w szkole (np. wizyta u lekarza) należy zgłosić ten fakt przynajmniej na 3 dni robocze wcześniej.

Absencja winna zawierać konkretne daty początku i zakończenia nieobecności na posiłkach. Informacja o np. „czasowej nieobecności” czy „do odwołania” nie będą przyjmowane.

Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.

Odpisom nie podlegają posiłki finansowane przez GOPS i innych sponsorów.

Prosimy rodziców o rozważne zapisywanie dzieci na dyżury świąteczne. W czasie trwania dyżuru nie można zgłaszać nieobecności na posiłki .

Odwoływanie obiadów w czerwcu odbywa się do piątku tj. 19.06.2020 !!

W ostatnich dniach nauki tj. 22 – 26.06.2020 nie będzie możliwości odwoływania obiadów ze względu na ich rozliczenie !!!

 

WYPISYWANIE

Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki ( osobiście lub emailowo ). W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo że dziecko nie korzystało z obiadów. Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów.

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH KART ABONAMENTOWYCH

W roku szkolnym 2013/2014 został wprowadzony system elektronicznych kart abonamentowych na stołówce.

Koszt karty obiadowej wynosi 3 zł.  W przypadku zgubienia karty jest możliwość kupienia następnej.

Jeżeli uczeń zapomni karty z domu , otrzymuje od intendenta w pokoju N6 karteczkę na obiad.

Obiady wydawane są tylko po odbiciu karty (jedno odbicie dziennie) przy czytniku.

Każde zgubienie karty należy zgłosić do intendenta

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

1. Posiłki wydawane są w godzinach 11:00 – 13.50 :
          - 11:00 – 12:30   klasy I – II

         - 11:30 – 11:50   I zmiana klasy III

          - 12:45 – 13:05   II zmiana klasy III

          - 12.25 -  12:45   klasy IV – VIII

          - 13.30 – 13.50   klasy IV - VIII

2. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie karty obiadowej.
3. W przypadku braku karty obiadowej uczeń  zobowiązany jest pobrać w pokój N6 .
4. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby  proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).
5. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
6. Należy zachować porządek i ostrożność przy odbiorze obiadów z kuchni oraz oddawaniu naczyń do okienka zmywalni.
7. Przed okienkiem kuchni, w którym wydaje się obiad obowiązuje kolejka w szeregu (nie zajmujemy miejsc kolegom).
8. Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni:
    - poruszać się spokojnie

    - zachowywać się cicho (nie prowadzić głośnych rozmów, nie hałasować)

    - zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku, wsunąć krzesło pod stolik)

    - szanować naczynia i sztućce.

9. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.
10. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa.
11. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur.
12. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej, naruszaniu zasad zachowania, uczniowie mogą być karani zgodnie ze Statutem Szkoły.
 

 

INNE

 

Koszt jednego obiadu dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum zakupionego w abonamencie wynosi 6,00 zł. Koszt obiadu jednorazowego wynosi 7 zł, sprzedajemy za odwołane .  Obiady sprzedajemy tylko w całości ( zupa + II danie + napój).

Obiadów dla dzieci nie wydajemy na wynos.

Realizacja diet eliminacyjnych będzie odbywała się w oparciu o zaświadczenia od lekarza specjalisty, składane w głównym sekretariacie szkolnym.

Zbilansowanie roku szkolnego odbywa się w czerwcu !!!

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl