ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Stołówka - regulamin

REGULAMINROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLONYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI ZAPISYWANIE

Zapisy w roku szkolnym 2018/2019 będą przyjmowane 3.09.2018 u wychowawców klas. W ciągu roku szkolnego przyjmowane będą w pokoju N7 od godz. 7.30 do godz. 12.00.

Dzieci od klasy 4 mogą same zapisać się na obiady u wychowawcy w czasie rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzic bierze pełną odpowiedzialną za wpis dziecka , poprzez dostosowanie się do regulaminu „stołówkowego” oraz co miesięcznych wpłat.

Od roku szkolnego 2015/2016 przy zapisie dziecka na obiady rodzice otrzymali indywidualne konto bankowe na wpłaty miesięcznych abonamentów, które obowiązują także w roku szkolnym 2018/2019. Rodzice nowych uczniów otrzymują numery kont na adres e –maila, który podadzą przy zapisie.

Osoby które zalegają z płatnościami za zeszły rok szkolny nie mogą zapisać dziecka na obiady w bieżącym roku szkolnym.

 

WPŁATY

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień , kiedy płatność będzie wymagana na początku i na końcu miesiąca. Abonamenty na miesiąc styczeń należy wpłacać na początku stycznia.

Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu.

W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane (karta staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku) oraz rodzic otrzymuje upomnienie. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę , miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Zakup obiadu na wybrane dni w miesiącu ma charakter zakupu jednorazowego. Obiady jednorazowe można wykupić w kwocie 6,50 zł codziennie od godz. 8.30 do godz. 10.30 w kasie pokoju N7.

 

Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości intendent.

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta. Informację o abonamentach są umieszczane w gablocie przy stołówce, na tablicy informacyjnej przy pokoju N7 oraz na stronie internetowej szkoły www.zsplesznowola.pl w zakładce „ stołówka „.

Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość, egzekwuje od osoby zalegającej wpłatę.

 

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

W przypadku nieobecności , korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w dniu absencji do godziny 8.30 pod numerem telefonu: 22 7579399 wew.109 , e-mailem (intendent@zsplesznowola.pl) lub osobiście w pokoju kierownika stołówki i intendenta ( N7 ).

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje wychowawca). Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę (na 7 dni wcześniej).

W przypadku planowanej nieobecności w szkole (np. wizyta u lekarza) należy zgłosić ten fakt przynajmniej na 3 dni robocze wcześniej.

Absencja winna zawierać konkretne daty początku i zakończenia nieobecności na posiłkach. Informacja o np. „czasowej nieobecności” czy „do odwołania” nie będą przyjmowane.

Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.

Odpisom nie podlegają posiłki finansowane przez GOPS i innych sponsorów.

Prosimy rodziców o rozważne zapisywanie dzieci na dyżury świąteczne. W czasie trwania dyżuru nie można zgłaszać nieobecności na posiłki .

Odwoływanie obiadów w miesiącu czerwcu odbywa się do piątku tj. 14.06.2019. W ostatnim tygodniu nauki tj.17-19.06.2019 nie ma możliwości odwoływania obiadów ze względu na ich końcowe rozliczanie.

 

WYPISYWANIE

Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki ( osobiście lub mailowo ). W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo że dziecko nie korzystało z obiadów. Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów.

 

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH KART ABONAMENTOWYCH

W roku szkolnym 2013/2014 został wprowadzony system elektronicznych kart abonamentowych na stołówce.

Koszt karty obiadowej wynosi 3 zł. W przypadku zgubienia karty jest możliwość kupienia następnej.

Jeżeli uczeń zapomni karty z domu , otrzymuje od intendenta w pokoju N7 karteczkę na obiad.

Obiady wydawane są tylko po odbiciu karty (jedno odbicie dziennie) przy czytniku.

Każde zgubienie karty należy zgłosić do intendenta

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Posiłki wydawane są w godzinach 11:00 – 14:00:

11:00 – 12:25 I zmiana klas I – III

12:25 – 12:45 klasy IV – VIII i Gimnazjum

12:45 – 13:30 II zmiana klas I – III

13:30 – 13:50 klasy IV – VIII i Gimnazjum

 1. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie karty obiadowej.
 2. W przypadku braku karty obiadowej uczeń zobowiązany jest pobrać w pokój N7 .
 3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 4. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
 5. Należy zachować porządek i ostrożność przy odbiorze obiadów z kuchni oraz oddawaniu naczyń do okienka zmywalni.
 6. Przed okienkiem kuchni, w którym wydaje się obiad obowiązuje kolejka w szeregu (nie zajmujemy miejsc kolegom).
 7. Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni:
  – poruszać się spokojnie
  – zachowywać się cicho (nie prowadzić głośnych rozmów, nie hałasować)
  – zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku, wsunąć krzesło pod stolik)
  – szanować naczynia i sztućce.
 8. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.
 9. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa.
 10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej, naruszaniu zasad zachowania, uczniowie mogą być karani zgodnie ze Statutem Szkoły.

 

INNE

Koszt jednego obiadu dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum zakupionego w abonamencie wynosi 6,00 zł. Koszt obiadu jednorazowego wynosi 6,50 zł, sprzedajemy za odwołane. Obiady sprzedajemy tylko w całości ( zupa + II danie + napój).

Obiadów dla dzieci nie wydajemy na wynos.

Realizacja diet eliminacyjnych będzie odbywała się w oparciu o zaświadczenia od lekarza specjalisty, składane w głównym sekretariacie szkolnym.

Zbilansowanie roku szkolnego odbywa się w czerwcu !!!

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl