ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Stołówka - regulamin


REGULAMIN ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLONYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

 

ZAPISYWANIE

 

W roku szkolnym 2020/2021,  z uwagi na zwiększoną liczbę oddziałów w przedszkolu, będzie limitowana liczba miejsc na posiłkach szkolnych. Warunkiem zapisu na obiady jest wypełnienie oraz wysłanie na e-maila do Intendenta (intendent@zsplesznowola.pl)  karty przyjęcia dziecka na stołówkę  (wpłata na indywidualny numer konta nie jest zapisem na obiady !!!!).  Dokument dostępny jest na stronie szkoły. O zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń drogą  e-mailową. Osoby, które nie zakwalifikowały się na stołówkę będą poinformowane  mailowo lub telefonicznie (będą zapisani na listę rezerwową)!! Deklaracja złożona w roku szkolnym 2019/2020 nie jest kontynuacją korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2020/2021.

 

Indywidualne konta dla nowych uczniów będą przesłane do Państwa na e-maile podane przy zapisywaniu. Pozostali uczniowie mają konta z poprzedniego roku szkolnego.

 

Od roku szkolnego 2015/2016 przy zapisie dziecka na obiady rodzice otrzymali indywidualne konto bankowe na wpłaty miesięcznych abonamentów, które obowiązują także w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice nowych uczniów otrzymują numery kont na adres e –maila, który podadzą przy zapisie.

 

Osoby które zalegają z płatnościami za zeszły rok szkolny nie mogą zapisać dziecka na obiady w bieżącym roku szkolnym.

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

1.     Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów ujęte w odrębnym dokumencie.

2.     Na czas pandemii wprowadza się obiady jednodaniowe. Szczegółowe informacje będą zamieszczone w w/w dokumencie.

3.     Zapisy na posiłki odbywać się będą drogą elektroniczną: intendent@zsplesznowola.pl

4.     Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.

5.     Pracownicy kuchni wydają posiłki zmianowo wg ustalonych zasad.

 

WPŁATY

 

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, kiedy płatność będzie wymagana na początku i na końcu miesiąca.  Abonamenty na miesiąc styczeń należy wpłacać na początku stycznia.

 

Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu.

 

W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane (karta staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku) oraz rodzic otrzymuje upomnienie. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas.

 

 

W czasie pandemii COVID – 19 wstrzymujemy sprzedaż obiadów jednorazowych !!

 

Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości intendent. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta. Informację o abonamentach są umieszczane w gablocie przy stołówce, na tablicy informacyjnej przy pokoju N6 oraz na stronie internetowej szkoły www.zsplesznowola.pl w zakładce „stołówka”. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 

Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje od osoby zalegającej wpłatę.

 

 

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

 

W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w dniu absencji do godziny 8.30 pod numerem telefonu: 22 757 93 99  wew.109,    e-mailem (intendent@zsplesznowola.pl) lub osobiście w pokoju kierownika stołówki i intendenta     (N6).

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje wychowawca). Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę (na 7 dni wcześniej). W przypadku planowanej nieobecności w szkole (np. wizyta u lekarza) należy zgłosić ten fakt przynajmniej na 3 dni robocze wcześniej.

 

Absencja winna zawierać konkretne daty początku i zakończenia nieobecności na posiłkach. Informacja o np. „czasowej nieobecności” czy „do odwołania” nie będą przyjmowane. Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

 

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres. Odpisom nie podlegają posiłki finansowane przez GOPS i innych sponsorów.

 

Prosimy rodziców o rozważne zapisywanie dzieci na dyżury świąteczne. W czasie trwania dyżuru nie można zgłaszać nieobecności na posiłki.

Odwoływanie obiadów w czerwcu odbywa się do piątku tj. 18.06.2021!! W ostatnich dniach nauki tj. 21 – 25.06.2021 nie będzie możliwości odwoływania obiadów ze względu na ich rozliczenie !!!

 

WYPISYWANIE

 

Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki ( osobiście lub mailowo ). W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo że dziecko nie korzystało z obiadów. Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów.

 

 

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH KART ABONAMENTOWYCH

 

W roku szkolnym 2013/2014 został wprowadzony system elektronicznych kart abonamentowych na stołówce. Koszt karty obiadowej wynosi 3 zł. W przypadku zgubienia karty jest możliwość kupienia nowej karty.

Jeżeli uczeń zapomni karty z domu, otrzymuje od intendenta w pokoju N6 karteczkę na obiad. Obiady wydawane są tylko po odbiciu karty (jedno odbicie dziennie) przy czytniku. Każde zgubienie karty należy zgłosić do intendenta.

 

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

Posiłki wydawane są w godzinach 11:00 – 13.50 :
- 11.00 - 11.50   klasy III

- 12.25 - 12:45   klasy IV-V  (część klas VI, które wcześniej kończą danego dnia)

- 13.30 - 13.50   klasy VI-VIII

Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie karty obiadowej.
W przypadku braku karty obiadowej uczeń  zobowiązany jest pobrać w pokój N6 .
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).
Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
Należy zachować porządek i ostrożność przy odbiorze obiadów z kuchni oraz oddawaniu naczyń do okienka zmywalni.
Przed okienkiem kuchni, w którym wydaje się obiad obowiązuje kolejka w szeregu (nie zajmujemy miejsc kolegom).
Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni:
- poruszać się spokojnie

- zachowywać się cicho (nie prowadzić głośnych rozmów, nie hałasować)

- zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce
na stoliku, wsunąć krzesło pod stolik)

- szanować naczynia i sztućce.

Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.
Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa.
Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur.
O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej, naruszaniu zasad zachowania, uczniowie mogą być karani zgodnie ze Statutem Szkoły.
 

 

INNE

 

Koszt jednego obiadu dla ucznia szkoły podstawowej zakupionego w abonamencie wynosi  6,50 zł. Obiady sprzedajemy tylko w całości (zupa + II danie + napój).

 

Obiadów dla dzieci nie wydajemy na wynos !!

Realizacja diet eliminacyjnych będzie odbywała się w oparciu o zaświadczenia od lekarza specjalisty, składane w głównym sekretariacie szkolnym.

Zbilansowanie roku szkolnego odbywa się w czerwcu !!!

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.

2.     Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły w postaci pisemnego aneksu.

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 roku.

 

 

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry