ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Administracja

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH                 

W LESZNOWOLI

Sekretariat czynny w godz.:  7.30-16.00

TEL: (22) 757-93-99

 

Oddział przedszkolny „0”

780-047-887
517 561 842

Przedszkole ul. Miłosza 5

517 878 460

Przedszkole ul. Szkolna 6

519 721 579

Świetlica ul. Szkolna 6

507 820 763

Świetlica ul. Sportowa 5

512 683 451

Biblioteka ul. Szkolna 6

508 835 492


Samodzielny referent Przedszkola i klas I-III Szkoły Podstawowej, ul. Sportowa 5

Joanna Rajkowska

517-798-272

 

Sekretarz szkoły ds. klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

Beata Chojnacka

wew. 101

 

Sekretarz szkoły

Monika Kret

wew. 112

przyjęcia dzieci do przedszkola, zerówki, klasy 1 SP

 

Sekretarz szkoły/przedszkola

Iwona Jabłonkowska

517 878 460

 

Sekretarz szkoły/oddziałów przedszkolnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Dorota Kopczacka

wew. 116

 

Sekretarz szkoły, klasy 1-3

Renata Senderowska

 

Główny specjalista ds. kadr

mgr Aneta Chojnacka

wew.102

kadry@zsplesznowola.pl 

 

Sekretarz szkoły

Dorota Laskus

wew. 102

 

Kierownik gospodarczy

dr Dorota Wachowska

wew. 115

kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

 

Z-ca Kierownika gospodarczego

mgr Anna Dębicka

wew. 115

kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

 

Kierownik stołówki

mgr inż. Anna Hołubowicz

wew. 109

kierownik.stolowki@zsplesznowola.pl

 

Intendent

mgr Lucyna Wójcikowska

wew. 109

opłaty za obiady, odwoływanie obiadów,  akcja lato, akcja zima  

intendent@zsplesznowola.pl

 

Pozostałe telefony:

 

Kierownik świetlicy

mgr Dorota Pawełko

wew. 113

 

Pielęgniarka

Dorota Jędrzejewska

517 908 674

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

PAN ANDRZEJ GRZESZCZUK

iodo@zsplesznowola.pl

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola Dane kontaktowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola, tel. 22 757-93-99, email: zspsekretariat@zsplesznowola.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: iodo@zsplesznowola.pl, adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

 

do góry