ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Regulamin wypożyczenia podręczników z dotacji celowej

 

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych praw).

1.     Podręczniki i/lub materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne (zwane dalej podręcznikami) zgromadzone w bibliotece są własnością szkoły.

2.     Dyrektor szkoły określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników mając na uwadze zapewnienie co najmniej trzyletniego okresu ich używania.

3.     Szkoła nieodpłatnie:

o   wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową,

o   zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną,

o   bezzwrotnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe.

4.     Podręcznik jest wypożyczany na okres jednego roku.

5.     Warunkiem wypożyczenia kolejnej części podręcznika jest zwrot części poprzedniej.

6.     Rodzice/opiekunowie prawni ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

7.     Zwrot podręczników (wyłączając materiały ćwiczeniowe) następuje w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem, pod koniec roku szkolnego, w którym został wypożyczony.

8.     W przypadku uszkodzenia/ zniszczenia/niezwrócenia podręcznika rodzic jest zobowiązany do odkupienia lub zwrotu kosztów.

9.     Uczeń, który odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego jest zobowiązany do zwrotu do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników.

10.  Uczeń jest zobowiązany do dbałości o podręcznik (obłożenie i niepisanie wewnątrz).

11.  Wszelkie informacje o zaległościach na kontach indywidualnych uczniów przekazywane będą wychowawcom klas, którzy zobowiązani są do powiadomienia uczniów i rodziców.

12.  W przypadku niezwrócenia podręczników do 30 czerwca danego roku szkolnego  informacje o zaległościach przekazane zostaną do sekretariatu szkoły.

13.  Sekretariat szkoły wysyła do rodziców/opiekunów prawnych monit nakazujący zwrot podręcznika lub zapłaty za zniszczony/ zagubiony podręcznik.

14.  W terminie 14 dni od wysłania powiadomienia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do rozliczenia się z biblioteką (zwrotu zaległości).

15.  W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2015r. poz.452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

 

do góry