ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Kontakt

ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola

Sekretariat czynny w godz.: 8.00-16.00

tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
e-mail:


ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  im. NOBLISTÓW POLSKICH
W LESZNOWOLI

ul. Szkolna 6

05-506 Lesznowola

Sekretariat czynny w godz.:  7.30-16.00

TEL: (22) 757-93-99

FAX: (22) 757-93-53

e-mail:  

Samodzielny referent klas I-III Szkoły Podstawowej

Joanna Rajkowska

517-798-272

 

Sekretarz szkoły ds. klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

Beata Chojnacka

wew. 101

 

Sekretarz szkoły ds. przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Monika Kret

wew. 112

przyjęcia dzieci do przedszkola, zerówki, klasy 1 SP

 

Sekretarz szkoły

Iwona Jabłonkowska

517 878 460

 

Sekretarz szkoły

Anna Pietrzyk

wew. 116

 

St. specjalista ds. kadr

mgr Aneta Chojnacka

wew.102

kadry@zsplesznowola.pl 

 

Kierownik gospodarczy

dr Dorota Obrycka

wew. 115

kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

 

Z-ca kierownika gospodarczego

mgr Anna Dębicka

wew. 115

kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

 

Kierownik stołówki

 mgr inż. Anna Hołubowicz

wew. 109

kierownik.stolowki@zsplesznowola.pl

 

Intendent

mgr Lucyna Wójcikowska

wew. 109

opłaty za obiady, odwoływanie obiadów – intendent@zsplesznowola.pl

 

Kierownik świetlicy

mgr Dorota Pawełko

wew. 113

 

Pozostałe telefony

Świetlica klas 3-8

wew.113

Świetlica klas 1-2

512 683 451

Oddział przedszkolny „0”

517 561 842

Przedszkole

517 878 460

 

Pielęgniarka

Dorota Jędrzejewska

517 908 674

 

Pedagog Przedszkole

mgr Monika Wyporska

monika.wyporska@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 1-2 Szkoły Podstawowej

mgr Aneta Sołowińska

aneta.solowinska@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 3-4 Szkoły Podstawowej

mgr Urszula Pasek

wew.106

urszula.pasek@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 5-6 Szkoły Podstawowej

mgr Elżbieta Jodko-Kula

elzbieta.jodko@zsplesznowola.pl

wew. 106

 

Pedagog klas 7-8 SP

mgr Małgorzata Szczególska-Basaj

malgorzata.szczegolska@zsplesznowola.pl

 

Psycholog Przedszkole

mgr Agnieszka Winek

agnieszka.winek@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 1-2 SP

mgr Malwina Purchała

malwina.purchala@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 3-4 SP

mgr Anna Nalewajko

anna.nalewajko@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 5-6  Szkoły Podstawowej

mgr Irmina Tomkiewicz

irmina.tomkiewicz@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 7-8  Szkoły Podstawowej

mgr Iwona Kula

iwona.kula@zsplesznowola.p

 

Logopeda Przedszkole

mgr Monika Okoniewska

monika.okoniewska@zsplesznowola.pl

 

Logopeda Przedszkole

mgr Joanna Szewczyk

joanna.szewczyk@zsplesznowola.pl

 

Logopeda Przedszkole

mgr Marta Grudzień

marta.grudzien@zsplesznowola.pl

 

Logopeda klas 1-3

mgr Monika Szczęsna

monika.szczesna@zsplesznowola.pl

 

Logopeda klas 4-8

mgr Dorota Matysek

dorota.matysek@zsplesznowola.pl

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

PAN ANDRZEJ GRZESZCZUK

iodo@zsplesznowola.pl

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (RODO), informujemy iż:

 

a)administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola Dane kontaktowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli., ul. Szkolna 6, 05-506 L:esznowola, tel. 22 757-93-99, fax. 22 757-93-53, email: sekretariat@zsplesznowola.pl

 

b)dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: iodo@zsplesznowola.pl, adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola.

 

c)dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

 

d)podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

e)dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

 

f)okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

 

g)osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

h)osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji
i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry