ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Regulaminy

Regulamin Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

na rok szkolny 2018/2019

 

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i pracownicy obsługi.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00-18:00.

§ 2

1. Rodzice lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie przyprowadzają dziecko do Przedszkola w godzinach: 7.00 – 8:30. W wyjątkowych przypadkach rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do Przedszkola.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola zobowiązana jest do wprowadzenia dziecka do szatni i oddania go pod opiekę nauczycielowi.

3. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub osobę dorosłą upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, podpis upoważniającego. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Życzenie jednego rodzica, dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego rodzica, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę w Przedszkolu lub przed budynkiem Przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.

7. Dziecko nie będzie mogło być odebrane z Przedszkola przez osobę niepełnoletnią.

8. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji zastosowana jest odrębna procedura.

9.W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od osoby odbierającej osobistego podejścia do nauczyciela i zgłoszenia tego faktu.

10. Z chwilą odebrania dziecka rodzice zobowiązani są do opuszczenia terenu przedszkola.

11.Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 18.00.

§3

1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.

2. Pracownikom Przedszkola nie wolno podawać dzieciom żadnych środków farmakologicznych. W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez wychowanka będzie wzywany Rodzic do natychmiastowego odebrania dziecka z Przedszkola.

3. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia.

4. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka. Alergie pokarmowe oraz wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie do wychowawcy grupy.

§ 4

Rodzic zobowiązany jest zwrócić uwagę na zabierane przez dziecko do Przedszkola zabawki, czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się
z działalnością statutową.

 

II. PRAWA DZIECI

§ 5

Dzieci mają prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie
z ich rozwojem psychofizycznym.

2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".

3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.

4. Poszanowania godności osobistej.

5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.

6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.

7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan  zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

 

III. OBOWIĄZKI DZIECI

§ 6

Dzieci zobowiązane są do:

1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.

3. Szanowania wytworów innych dzieci.

4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.

6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

7. Kulturalnego zwracania się do innych, używania form grzecznościowych.

8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

 

IV. PRAWA RODZICÓW

§ 7

Rodzice mają prawo do:

1. Poznania treści statutu przedszkola.

2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.

3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.

4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.

5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców.

6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.

7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.

8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

 

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 8

Rodzice zobowiązani są do:

1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz posiłki.

3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.

4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.

5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.

6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.

7. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 9

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola.

§ 10

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1.     Z Regulaminem Przedszkola zostali zapoznani pracownicy Przedszkola i rodzice.

2.     Regulamin obowiązuje od dnia 3 września 2018 roku.

do góry