ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Regulamin biblioteki szkolnej

I. Regulamin biblioteki szkolnej:
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice
 2. Czytelnikami biblioteki są uczniowie klas:
  • I-III nauczania zintegrowanego,
  • IV-VI szkoły podstawowej
  • I-III gimnazjum
 3. Do biblioteki wchodzimy bez plecaków, worków oraz toreb
 4. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków
 5. Książki i inne materiały wypożyczane są bezpłatnie
 6. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko
 7. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie karty czytelnika
 8. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • Wypożyczając je do domu
  • Czytając i przeglądając na miejscu (Księgozbiór Podręczny, Czasopisma)
 9. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki: jedną lekturę i jedną książkę beletrystyczną
 10. Wszystkie multimedia mogą wypożyczać tylko nauczyciele na okres 3 tygodni
 11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem
 12. Czytelnik wypożyczając powinien zwrócić uwagę na stan materiałów, które pobiera i jeśli zauważy usterki zgłosić je nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik, który zgubi bądź zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). Jeśli uczeń nie rozliczy się z biblioteką, pracownik biblioteki ma obowiązek wysłać pisemne upomnienie do rodziców bądź opiekunów prawnych. ucznia, w który określa 14 -dniowy termin zwrotu książki lub jej wartości. Natomiast jeśli to nie przyniesie zamierzonego efektu, szkoła wejdzie na drogę prawno-sądową zgodnie z art. 19 § 1 i art. 491 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 14. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca każdego roku)
 15. W przypadku zmiany miejsca szkoły lub pracy, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 16. W bibliotece panuje spokój i cisza oraz miła przyjazna atmosfera.
 17. Przypadki niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania regulaminu) nauczyciel bibliotekarz zgłasza do pedagoga szkolnego, który podejmuje interwencję.

II. Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece:
 1. Z internetu można korzystać jedynie do celów edukacyjnych.
 2. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, konfigurowanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem.
 3. Zabrania się uruchamiania sprzętu, programów i własnych nośników informacji bez pozwolenia nauczyciela bibliotekarza.
 4. Rodzice/opiekunowie uczniów ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez nich sprzętu komputerowego.
 5. O zauważonych usterkach sprzętu uczeń informuje nauczyciela.
 6. Po zakończeniu pracy należy zamknąć wszystkie programy i dokumenty.
 7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń otrzyma zakaz korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej.
ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry